Thông báo số 212/TB-CĐN: V/v quy định xây dựng và gửi kế hoạch công tác, lịch công tác, báo cáo ngày