Thông báo số 180/TB-CĐN: V/v tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chấm dứt các HĐLĐ (đợt 2)