Thông báo số 177/TB-CĐKTCN: V/v chấn chỉnh công tác quản lý HSSV