Thông báo số 163/TB-CĐKTCN: V/v tổ chức cho HSSV đi học, thực tập tại doanh nghiệp