Thông báo số 152/TB-CĐN: V/v giải quyết các trường hợp HĐLĐ làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh (đợt 1)