Thông báo số 15/TB-CĐKTCN: V/v xem xét kỷ luật viên chức