Thông báo số 146/TB-CĐKTCN: V/v chấn chỉnh công tác quản lý tài sản và các khoản phí liên kết sử dụng mặt bằng tại các cơ sở