Thông báo số 03/TB-HĐXTVC: V/v triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2018
Bảng quy định về thời gian, địa điểm, giám thị
Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sau khi Sở Nội vụ xét duyệt