Thông báo số 02/TB-CĐKTCN: V/v tăng cường quản lý công tác phân công giờ giảng dạy