Thông báo số 01/TB-SVHTT: V/v Sửa đổi, bổ sung Thể lệ cuộc thi sáng tác khẩu hiệu Slogan tỉnh BR-VT