Địa điểm: Tại phòng kế toán cơ sở 1 (Đất Đỏ)
Thời gian: Từ ngày 03/10/2019 đến hết ngày 11/10/2019
Danh sách HSSV nhận tiền miễn giảm học phí năm học 2018-2019