Danh sách HSSV được cấp Học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2016 – 2017
Danh sách HSSV được cấp Học bổng khuyến khích học tập HK2 năm học 2016 – 2017

Thời gian và địa điểm nhận học bổng:

  • Thứ 4 (06/9): Cơ sở 1 – Đất Đỏ
  • Thứ 5 (07/9) và thứ 6 (08/9): Cơ sở 2 – đường 3/2 – Vũng Tàu
  • Thời gian làm việc: Sáng 07h30 – 11h30, Chiều 13h00 – 17h00
  • Địa điểm: phòng Tài chính – Kế toán (khu Văn phòng)