Thông báo cho HSSV ngừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19 kể từ 11/5/2021