Thời gian và địa điểm chi trả tiền miễn giảm học phí:

– Tại CS2 (Vũng Tàu): Ngày 22,23,24/7 và 30,31/7 /2020, bắt đầu lúc 8h00

– Tại CS1 (Đất Đỏ): Ngày 27,28,29/7 và ngày 3,4,5,6,7/8/2020, bắt đầu lúc 8h00

Danh sách HSSV nhận tiền miễn giảm học phí