Thông báo chi trả tiền miễn giảm học phí HK I năm học 2019-2020 và Quy định nộp học phí