Thời khóa biểu học kỹ năng mềm các lớp Trung cấp khóa 19 và Cao đẳng khóa 7