Thời khóa biểu giáo dục quốc phòng – an ninh dành cho SV hệ Cao đẳng khóa 8 năm học 2018 – 2019