Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ đơn vị