Quyết định số 855-QĐ/TU: V/v Ban hành Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu