Quyết định số 478/QĐ-CĐKTCN: V/v thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức