Quyết định số 446/QĐ-CĐKTCN: V/v Khen thưởng cho các phòng, xưởng xanh, sạch, đẹp