Quyết định số 439A/QĐ-CĐKTCN: V/v ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường