Quyết định số 439/QĐ-CĐKTCN: V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường CĐ KTCN BR-VT