Quyết định số 436/QĐ-CĐKTCN: V/v quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của CC, VC, NLĐ trong nhà trường