Quyết định số 186/QĐ-CĐKTCN: V/v Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy