Quyết định số 1621-QĐ/TU: V/v Ban hành quy định tiêu chuẩn đối với một số chức danh CBLĐ và QL các cấp