Quyết định số 139/QĐ-CĐKTCN: V/v ban hành Quy chế Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CC, VC, NLĐ của nhà trường