Quyết định số 121-CĐKTCN: V/v bổ sung tiêu chuẩn đánh giá thi đua năm 2018