Quyết định số 11/QĐ-CĐKTCN: V/v thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức