Quyết định số 101/QĐ-CĐKTCN: V/v ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng CCVC&NLĐ trong trường