Quyết định 436/QĐ-CĐKTCN: V/v Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động của trường

Quyết định 436/QĐ-CĐKTCN: V/v Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động của Trường CĐ KTCN BR-VT
Bởi | 2018-10-30T14:40:31+00:00 30/10/2018|