Nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đảng ủy tháng 9/2020