Nghị định số 26/2015/NĐ-CP: V/v Quy định chế độ, chính sách đối với CB không đủ điều kiện về tuổi tái cử , tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ, trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội