Nghị định số 204/2004/NĐ-CP: Về chế độ tiền lương đối với CB, CC, VC và LLVT