Luật số 74/2014/QH13: Luật giáo dục nghề nghiệp
Đề cương giới thiệu Luật giáo dục nghề nghiệp (tóm tắt Luật)