Luật giáo dục của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vệt Nam số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005