Lịch thi chuẩn đầu ra tin học đợt 3 năm 2017
Danh sách phòng thi chuẩn đầu ra tin học đợt 3 năm 2017