Lịch thi học kỳ II năm học 2020 – 2021 (đôn lịch thi lên ngày 09/5, 10/5 để nghỉ phòng dịch Covid-19)