Lịch sinh hoạt Đảng bộ, họp giao ban, họp Hội đồng sư phạm năm 2017