Lịch học lại khoa CNTT học kỳ I năm học 2019 – 2020 (có danh sách HSSV học lại)