Lưu ý: Lịch công tác thay cho giấy mời dự họp, đề nghị các cá nhân, bộ phận theo dõi thực hiện.