1. Lãnh đạo khoa

  • ThS. Tạ Thị Thanh Thúy

  • Trưởng khoa

  • thuyttt@bctech.edu.vn

  • 0985051505

2. Các nghề đào tạo