Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2018 tại cơ sở 1 ngày 24/6/2018
Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2018 tại cơ sở 2 ngày 24/6/2018
Kết quả thi tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2018 tại cơ sở 1 ngày 01/7/2018