Quyết định số 587/QĐ-CĐKTCN: V/v Công nhận kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ (Tiếng Anh). Đợt 1 – NH 2020 – 2021
Quyết định số 588/QĐ-CĐKTCN: V/v Công nhận kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ (Tiếng Anh). Đợt 1 – NH 2020 – 2021
Quyết định số 589/QĐ-CĐKTCN: V/v Công nhận kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ (Tiếng Anh). Đợt 1 – NH 2020 – 2021