Kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
Kết quả thi Lý thuyết nghề
Kết quả thi Thực hành nghề
Kết quả thi Văn Hóa – Chính Trị
Danh sách xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề hệ chính quy khóa 6 và các khóa trước thi lại
Danh sách xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề hệ chính quy khóa 7
Danh sách xét tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề hệ chính quy khóa 18 và các khóa trước thi lại
Danh sách xét tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề hệ chính quy khóa 20 và các khóa trước thi lại