Bảng điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp – Cơ sở 1
Bảng điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp – Cơ sở 2