Kế hoạch và danh sách HSSV học lại học kỳ I năm học 2020 – 2021