Kế hoạch và danh sách học lại khoa CNTT học kỳ I năm học 2017 – 2018