Kế hoạch tuyên truyền phòng chống các loại tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông 2019