Kế hoạch tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo trường và HSSV lần II năm học 2018 – 2019